با پولکی بیشتر آشنا شویم

یکی از سوغات معروف شهر اصفهان پولکی است. البته در سال های اخیر پولکی را در تمام شهرها و حتی خانه ها نیز درست می کنند.

ادامه مطلب “با پولکی بیشتر آشنا شویم”

ادامه مطلب