سوهان کنجدی حبه ای مثلثی

سوهان کنجدی حبه ای مثلثی