سوهان کره ای مخلوط حبه ای قوطی فلزی

سوهان کره ای مخلوط حبه ای قوطی فلزی